Odluka o osnivanju Print

Na osnovu ?lana 13. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 45/05 ) i ?lana 8. Statuta Udruženja „Porodice nestalih op?ine Ilijaš“, a na Osniva?koj skupštini održanoj dana 09.06.2008 godine donešena je slijede?a

 

O D L U K A

o osnivanju „Udruženja porodica nestalih op?ine Ilijaš“ u Ilijašu

 

Odluku o osnivanju „Udruženja porodica nestalih op?ine Ilijaš“ su donijeli osniva?i :

1. Avdibegovi? Hajrudin, Kadari?i 85. Ilijaš,

2. Avdibegovi? Zekija, Kadari?i 85. Ilijaš,

3. ?esan Sejda, Kadari?i 82. Ilijaš,

4. Avdibegovi? Nermina, Kadari?i 81. Ilijaš i

5. ?eho Midhat, Luka bb. Ilijaš.

Udruženje ?e se zvati „Udruženje porodica nestalih op?ine Ilijaš! u Ilijašu. Skra?eni naziv Udruženja je : UPN Ilijaš, sa sjedištem u Ilijašu u ulici Hašim Spahi? br. 34.

 

Udruženje se osniva sa slijede?im osnovnim ciljevima :

1. Prikupljanje podataka o nestalim, o mjestima zato?enja i odgovornim licima za njihov nestanak.

2. Evidentiranje nestalih osoba, utvr?ivanje njihovog statusa i statusa njihovih porodica.

3. Aktivno djelovanje u potrazi za nestalima.

4. Otvaranje i popunjavanje dosijea za svako nestalo lice sa podru?ja op?ine Ilijaš, prikupljanje izjava i svjedo?enja u cilju dokazivanja agresije, sistematiziranje i dostavljanje istih nadležnim organima i organizacijama na dalju obradu.

5. Prikupljanje video i audio snimaka, fotografija i ostalih materijalnih dokaza o nestanku ?lanova porodica Udruženja.

6. Pronalaženje i identifikacija masovnih grobnica lica nestalih u poslijednjim ratnim zbivanjima na podru?ju op?ine Ilijaš.

7. Pružanje neposredne pomo?i u humanitarno – socijalnom zbrinjavanju ?lanova Udruženja.

8. Pružanje svake vrste pomo?i djeci nestalih osoba.

9. Osnivanje vlastitih radiona, pogona i preduze?a za obavljanje privrednih i humanitarnih aktivnosti a u cilju zapošljavanja ?lanova Udruženja u skladu s ostvarivanjem ciljeva utvr?enih StatutomUdruženja.

10. Organizovanje te?ajeva radi edukacije ?lanova Udruženja.

11. Pružanje svih vidova materijalne pomo?i ugroženim ?lanovima Udruženja.

12. Pružanje pomo?i u stambenom zbrinjavanju ?lanova Udruženja.

13. Saradnja sa doma?im i inostranim pravosudnim organima u cilju pribavljanja podataka radi gonjenja i procesuiranja osumnje?enih i optuženih za vršenje ratnog zlo?ina, te pronalaženje i priprema potencijalnih svjedoka za potrebe procesuiranja ratnih zlo?ina.

14. Provo?enje i svkih drugih aktivnosti koje bude nametala teku?a praksa.

 

Lice ovlašteno od strane Osniva?ke skuštine „Udruženja porodica nestalih op?ine Ilijaš“ je:

1. Avdibegovi? Hajrudin, Kadari?i br. 85. Ilijaš.

Kontakt telefon : +387 61 21 03 81.

 

Odluku o osnivanju „Udruženja porodica nestalih op?ine Ilijaš“ svojim potpisom potvr?uju:

 

1. Avdibegovi? Hajrudin

2. Avdibegovi? Zekija

3. ?esan Sejda

4. Avdibegovi? Nermina

5. ?eho Midhat

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Ilijaš, 12.06.2008. god.

Broj : 05/08

 

 

Dostavljeno :

1. Naslovu

2. A / A

Predsjednik skupštine

„Udruženja porodica nestalih op?ine Ilijaš“

Midhat ?eho